Điều khoản dịch vụ

Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho việc bạn truy cập và sử dụng các trang web, ứng dụng di động cũng như các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác do chúng tôi cung cấp. Bằng cách nhấp vào sự đồng ý của bạn (ví dụ: "Đăng nhập") hoặc bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các Điều khoản này, bao gồm điều khoản trọng tài bắt buộc và từ bỏ hành động tập thể trong Giải quyết tranh chấp; Phần Trọng tài Ràng buộc.

legal
Điều khoản dịch vụ

Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi giải thích cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn, trong khi đó các Quy tắc của chúng tôi nêu rõ trách nhiệm của bạn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này và Quy tắc của chúng tôi. Vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và xử lý thông tin về bạn.

Tài khoản và trách nhiệm của bạn

Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Dịch vụ và bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp, bao gồm cả việc tuân thủ luật hiện hành. Nội dung trên Dịch vụ có thể được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Vui lòng không sao chép, tải lên, tải xuống hoặc chia sẻ nội dung trừ khi bạn có quyền làm như vậy.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ phải tuân thủ Quy tắc của chúng tôi.

Bạn có thể cần đăng ký tài khoản để truy cập một số hoặc tất cả Dịch vụ của chúng tôi. Hãy giúp chúng tôi bảo vệ tài khoản của bạn. Bảo vệ mật khẩu của bạn cho tài khoản và cập nhật thông tin tài khoản của bạn. Chúng tôi khuyên bạn không nên chia sẻ mật khẩu của mình với người khác.

Nếu bạn chấp nhận các Điều khoản này và sử dụng Dịch vụ thay mặt cho người khác (chẳng hạn như một người hoặc tổ chức khác), bạn tuyên bố rằng bạn được ủy quyền để làm như vậy và trong trường hợp đó, các từ “bạn” hoặc “của bạn” trong các Điều khoản này bao gồm người hoặc tổ chức khác đó.

Để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn phải từ 13 tuổi trở lên.

Nếu bạn sử dụng Dịch vụ để truy cập, thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân về những người dùng khác (“Thông tin cá nhân”), bạn đồng ý làm như vậy theo luật hiện hành. Ngoài ra, bạn đồng ý không bán bất kỳ Thông tin cá nhân nào, trong đó thuật ngữ “bán” có nghĩa như vậy theo luật hiện hành.

Nội dung người dùng trên Dịch vụ

Chúng tôi có thể xem xét hành vi và nội dung của bạn để tuân thủ các Điều khoản này và Quy tắc của chúng tôi, đồng thời bảo lưu quyền xóa mọi nội dung vi phạm.

Chúng tôi bảo lưu quyền xóa hoặc vô hiệu hóa nội dung bị cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chấm dứt tài khoản của những người vi phạm nhiều lần. Hơn nữa, chúng tôi phản hồi các thông báo cáo buộc vi phạm bản quyền nếu chúng tuân thủ luật pháp; vui lòng báo cáo những thông báo như vậy bằng Chính sách bản quyền của chúng tôi.

chấm dứt

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ có hoặc không có thông báo.

Truyền và xử lý dữ liệu

Để chúng tôi cung cấp Dịch vụ của mình, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể xử lý, chuyển và lưu trữ thông tin về bạn ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác, nơi bạn có thể không có các quyền và sự bảo vệ giống như bạn có theo luật địa phương.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm — Dịch vụ là “Nguyên trạng”

Chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn Dịch vụ tuyệt vời, nhưng có một số điều chúng tôi không thể đảm bảo. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn hiểu rằng Dịch vụ của chúng tôi và mọi nội dung do người dùng đăng hoặc chia sẻ trên Dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề và không vi phạm. Ngoài ra, chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện hành hoặc không có lỗi. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào thu được từ chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm hoặc tuyên bố nào không được đưa ra rõ ràng trong đoạn này. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, hoạt động hoặc sự kiện của bên thứ ba hoặc chúng tôi có thể cho phép bên thứ ba cung cấp nội dung và thông tin của họ trên hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi (gọi chung là “Nội dung của bên thứ ba”). Chúng tôi không kiểm soát hoặc xác nhận và chúng tôi không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào về bất kỳ Nội dung của bên thứ ba nào. Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng Nội dung của bên thứ ba. Một số địa điểm không cho phép tuyên bố từ chối trách nhiệm trong đoạn này và vì vậy chúng có thể không áp dụng cho bạn.

Trách nhiệm hữu hạn

Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của mình đối với bạn nếu làm như vậy là bất hợp pháp; điều này bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với sơ suất nghiêm trọng, gian lận hoặc hành vi sai trái có chủ ý của chúng tôi hoặc các Bên khác trong việc cung cấp Dịch vụ. Ở những quốc gia không cho phép các loại loại trừ sau, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với bạn về những tổn thất và thiệt hại là kết quả có thể dự đoán được một cách hợp lý do chúng tôi không sử dụng kỹ năng và sự cẩn trọng hợp lý hoặc vi phạm hợp đồng của chúng tôi với bạn. Đoạn này không ảnh hưởng đến các quyền của người tiêu dùng không thể bị từ bỏ hoặc giới hạn bởi bất kỳ hợp đồng hoặc thỏa thuận nào.

Ở những quốc gia cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với:

(a) Mọi thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, để làm gương, ngẫu nhiên, do trừng phạt hoặc đặc biệt hoặc bất kỳ thiệt hại nào về việc sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, ngay cả khi chúng tôi hoặc các Bên khác đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

(b) Ngoài các loại trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi không thể giới hạn theo luật (như được mô tả trong phần này), chúng tôi giới hạn toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi và các Bên khác đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Dịch vụ của chúng tôi , bất kể hình thức của hành động, đến số tiền lớn hơn $50,00 USD hoặc số tiền bạn đã trả để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

sửa đổi

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đó bằng cách gửi email đến địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn, đưa ra thông báo trong sản phẩm hoặc cập nhật ngày ở đầu các Điều khoản này. Trừ khi chúng tôi có quy định khác trong thông báo của mình, Điều khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức và việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi cung cấp thông báo như vậy sẽ xác nhận việc bạn chấp nhận các thay đổi. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

tính nghiêm trọng

Nếu bất kỳ điều khoản hoặc một phần của điều khoản nào trong các Điều khoản này là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản hoặc một phần của điều khoản đó được coi là có thể tách rời khỏi các Điều khoản này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

Học
  • Tất cả các bài học
  • Blog
Các điều khoản và điều kiện
  • Sự riêng tư
  • Điều khoản dịch vụ
  • Hoàn lại tiền
  • Bánh quy
  • Giá bán

© 2023 Sudoku Academy. Đã đăng ký Bản quyền