Warunki korzystania z usług

Niniejsze Warunki korzystania z usług dotyczą dostępu i korzystania z witryn internetowych, aplikacji mobilnych oraz innych produktów i usług online świadczonych przez nas. Klikając zgodę (np. "Zaloguj się") lub korzystając z naszych Usług, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki, w tym na zapis o obowiązkowym arbitrażu i zrzeczenie się pozwów zbiorowych w części Rozwiązywanie sporów; Wiążący arbitraż.

legal
Warunki korzystania z usług

Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy informacje o użytkowniku, natomiast nasz Regulamin określa obowiązki użytkownika podczas korzystania z naszych Usług. Korzystając z naszych Usług, zgadzasz się na przestrzeganie tych Warunków i naszego Regulaminu. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać informacje o tym, jak gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy i w inny sposób przetwarzamy informacje o Tobie.

Twoje konto i obowiązki

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Usług i wszelkich dostarczanych przez siebie treści, w tym za zgodność z obowiązującym prawem. Treść w Usługach może być chroniona prawami własności intelektualnej innych osób. Nie kopiuj, nie przesyłaj, nie pobieraj ani nie udostępniaj treści, jeśli nie masz do tego prawa. Korzystanie z Usług musi być zgodne z naszymi Zasadami. Aby uzyskać dostęp do niektórych lub wszystkich naszych Usług, może być konieczna rejestracja konta. Pomóż nam chronić swoje konto. Zabezpiecz swoje hasło do konta i dbaj o aktualność informacji o swoim koncie. Zalecamy, abyś nie udostępniał swojego hasła innym osobom. Jeśli akceptujesz niniejsze Warunki i korzystasz z Usług w imieniu kogoś innego (np. innej osoby lub podmiotu), oświadczasz, że jesteś do tego upoważniony, a w takim przypadku słowa "ty" lub "twój" w niniejszych Warunkach obejmują tę inną osobę lub podmiot. Aby korzystać z naszych Usług, musisz mieć ukończone 13 lat. Jeśli korzystasz z Usług w celu uzyskania dostępu, gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych innych użytkowników ("Informacje osobiste"), zgadzasz się robić to zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie sprzedawać żadnych Informacji osobistych, gdzie termin "sprzedać" ma znaczenie nadane mu przez obowiązujące prawo.

Treści użytkownika w Usługach

Możemy sprawdzać zachowanie użytkownika i jego treści pod kątem zgodności z niniejszymi Warunkami i naszymi Zasadami oraz zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich treści naruszających te warunki. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub wyłączania treści, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają prawa własności intelektualnej innych osób, a także do zamykania kont osób, które notorycznie dopuszczają się naruszeń. Ponadto reagujemy na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, jeśli są one zgodne z prawem; prosimy o zgłaszanie takich zawiadomień za pomocą naszej Polityki dotyczącej praw autorskich.

Zakończenie

Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z naszych Usług. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub odebrania Ci dostępu do Usług z lub bez powiadomienia.

Przekazywanie i przetwarzanie danych

Abyśmy mogli świadczyć nasze Usługi, użytkownik zgadza się, że możemy przetwarzać, przekazywać i przechowywać informacje o nim w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, gdzie użytkownik może nie mieć takich samych praw i ochrony jak w prawie lokalnym.

Zastrzeżenia - usługa jest "taka, jaka jest"

Staramy się zapewnić Ci doskonałe Usługi, ale pewnych rzeczy nie możemy zagwarantować. Korzystasz z naszych Usług na swoje wyłączne ryzyko. Rozumiesz, że nasze Usługi i wszelkie treści publikowane lub udostępniane przez użytkowników w Usługach są dostarczane "tak jak jest" i "tak jak są dostępne" bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności. Ponadto nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że nasze Usługi są dokładne, kompletne, niezawodne, aktualne lub wolne od błędów. Żadna porada ani informacja uzyskana od nas lub za pośrednictwem Usług nie będzie stanowiła podstawy do udzielenia jakiejkolwiek gwarancji lub złożenia oświadczenia, które nie zostało wyraźnie określone w niniejszym ustępie. Możemy dostarczać informacje o produktach, usługach, działaniach lub wydarzeniach osób trzecich lub pozwalać osobom trzecim na udostępnianie ich treści i informacji w naszych Usługach lub za ich pośrednictwem (łącznie "Treści osób trzecich"). Nie kontrolujemy ani nie popieramy, nie składamy też żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących Treści Osób Trzecich. Użytkownik uzyskuje dostęp i korzysta z Treści osób trzecich na własne ryzyko. Niektóre lokalizacje nie zezwalają na wyłączenia odpowiedzialności w tym paragrafie, więc mogą one nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Ograniczenie odpowiedzialności

Nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli byłoby to niezgodne z prawem; obejmuje to wszelką odpowiedzialność za rażące zaniedbanie, oszustwo lub celowe działanie nas lub innych Stron w trakcie świadczenia Usług. W krajach, w których poniższe rodzaje wyłączeń nie są dozwolone, jesteśmy odpowiedzialni wobec użytkownika jedynie za straty i szkody, które są racjonalnie przewidywalnym rezultatem naszego braku zachowania należytej staranności i umiejętności lub naruszenia przez nas umowy z użytkownikiem. Ten paragraf nie ma wpływu na prawa konsumenta, które nie mogą być zrzeczone lub ograniczone przez jakikolwiek kontrakt lub umowę. W krajach, w których wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności są dozwolone, nie będziemy odpowiedzialni za: (a) Wszelkie pośrednie, wtórne, przykładowe, przypadkowe, karne lub specjalne szkody, lub jakąkolwiek utratę użytkowania, danych lub zysków, zgodnie z jakąkolwiek teorią prawną, nawet jeśli my lub inne Strony zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.

(b) Poza rodzajami odpowiedzialności, których nie możemy ograniczyć na mocy prawa (jak opisano w tej sekcji), ograniczamy całkowitą odpowiedzialność naszą i innych Stron za wszelkie roszczenia wynikające z lub związane z niniejszymi Warunkami lub naszymi Usługami, niezależnie od formy powództwa, do większej z kwot: 50,00 USD lub kwoty zapłaconej przez użytkownika za korzystanie z naszych Usług.

Poprawki

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków. Jeśli wprowadzimy zmiany, powiadomimy Cię o nich, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail powiązany z Twoim kontem, oferując powiadomienie w produkcie lub aktualizując datę na górze niniejszych Warunków. O ile nie zaznaczymy inaczej w powiadomieniu, zmienione Warunki wejdą w życie natychmiast, a dalsze korzystanie z naszych Usług po dostarczeniu przez nas takiego powiadomienia będzie potwierdzeniem akceptacji zmian. Jeśli użytkownik nie zgadza się na zmienione Warunki, musi zaprzestać korzystania z naszych Usług.

Rozdzielność

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to takie postanowienie lub część postanowienia jest uważane za wyłączone z niniejszych Warunków i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.